Neděle 8.11

Amos 5,18-19: Běda těm, kdo touží po dni Hospodinově! K čemu vám bude den Hospodinův? Bude tmou, a ne světlem! Jako když se dá někdo na útěk před lvem a narazí na něho medvěd; nebo vejde do domu, opře se rukou o stěnu a uštkne ho had.

1Tesalonickým 4,13-14: Nechceme vás, bratří, nechat v nevědomosti o údělu těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti, kteří nemají naději. Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu.

Matouš 25,1-4.13: Tehdy bude království nebeské, jako když deset družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných. Pošetilé vzaly lampy, ale nevzaly si s sebou olej. Rozumné si vzaly s lampami i olej v nádobkách. Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.

Bdělost, pozornost, soustředěnost je důležitá při všech činnostech. Při řízení, čtení, počítání, vyšívání. Ale také při plánování nebo při naslouchání Božímu slovu.

V podobenství o 10 družičkách se pět dívek soustředí na svůj úkol a dobře se připraví. Ale dalších pět se nepřipraví a v rozhodujícím okamžiku jim něco důležitého chybí. Na poslední chvíli se to snaží napravit, ale je pozdě. Nesplní svůj úkol a nedostanou odměnu. Kdyby si přinesly olej, nebo neprospaly čas, kdy se pro něj ještě mohly vrátit, bylo by všechno jinak.

Totéž si můžeme říkat třeba o stavovském povstání a Bílé hoře. Kdyby se stavové předem dobře domluvili a povstání pečlivě naplánovali. Kdyby vojáci dostali včas náležitě zaplaceno. Možná by bitva dopadla jinak. Kdyby utrakvistům nebyl uzavřen a zbořen kostel v Broumově a Hrobech. Nedošlo by v květnu 1618 k defenestraci. A možná ani k bitvě na Bílé hoře.

To, co se stalo, nelze změnit. Spáchané křivdy, bezpráví, zničené a ztracené životy se nedají vymazat z dějin a z paměti. Nelze je odčinit. Ale mohou být varováním do budoucnosti.

Když se projeví nátlak, útisk, nespravedlnost, většinou zpozorníme. Věnujme tedy stejnou pozornost i Bohu. Když čteme a slyšíme jeho slovo v Písmu. Když s ním rozmlouváme a nasloucháme mu v modlitbě. Když se nás dotýká ve svátostech.

A buďme připraveni. Světlo víry, ať nezhasíná. Ale trpělivě svítí, dokud je neobejme světlo věčnosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *