Den české státnosti

Jan 15,17-20b.26-27

Ježíš řekl učedníkům: To vám přikazuji, abyste jeden druhého milovali. Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás. Kdybyste náleželi světu, svět by miloval to, co je jeho. Protože však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí.  Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat – jestliže mé slovo zachovali, i vaše zachovají. Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví. Také vy vydávejte svědectví, neboť jste se mnou od začátku.

Všemohoucí Bože,

děkujeme za svou pozemskou vlast, která je naším domovem uprostřed tohoto světa. Děkujeme za všechny, kteří se obětovali v boji za svobodný a samostatný stát. A kdo ochraňovali a spoluutvářeli kulturní a duchovní bohatství naší země. Děkujeme za jejich statečnost, vytrvalost a pevné přesvědčení, jimiž čelili mocnému útlaku.

Prosíme Tě o pokoj a mír mezi lidmi v naší zemi, v tomto světě a v celém Tvém stvoření. O moudrost a odvahu rozpoznávat a hájit pravdu a spravedlnost. O soucit s utlačovanými a ponižovanými. A důvěru ve Tvá zaslíbení. Amen.  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *